Področja dela

Kapitalski trgi

Naša skupina strokovnjakov za področje kapitalskega prava ima bogate izkušnje s področja lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev in je zastopala upravljavce, skrbnike, prevzemnike in izdajatelje vrednostnih papirjev pri različnih transakcijah, vključno s prvimi javnimi ponudbami vrednostih papirjev in drugimi ponudbami lastniških vrednostnih papirjev ali drugih vrednostnih papirjev, vezanih na osnovni kapital družbe, pri izdaji obveznic, zamenljivih vrednostnih papirjev in srednjeročnih obveznic.

Družba svetuje tudi pri poslih zamenjav in drugih izvedenih finančnih instrumentov, listinjenja in glede regulacije investicijskih skladov. Še posebej smo ponosni na revolucionarno delo, ki smo ga opravili na področju transakcij z navadnimi in sintetičnimi izvedenimi finančnimi instrumenti.

Naši strokovnjaki